Založenie j.a.s. - jednoduchá akciová spoločnosť

Našim zákazníkom okrem virtuálneho sídla a doplnkových služieb k nemu ponúkame aj založenie jednoduchej akciovej spoločnosti (J.A.S.). Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti poskytujeme ako full-servis v podobe založenia úplne novej obchodnej spoločnosti na mieru (teda ako "firma na kľúč").

Na základe požiadaviek klienta pripravíme všetky dokumenty potrebné na založenie jednoduchej akciovej spoločnosti. Následne zariadime vydanie živnostenského oprávnenia pre spoločnosť, registráciu spoločnosti do Obchodného registra ako aj na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu.

Keďže návrh na zápis spoločnosti podávame elektronicky platíme znížený poplatok za zápis spoločnosti, čo nám umožňuje poskytnúť založenie j.a.s. za jedinečnú cenu len 880 EUR.

Založenie jednoduchej akciovej spoločnosti po podpísaní dokumentov trvá približne 10-15 pracovných dní.

V tejto cene je už zahrnutý aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra.

Klient navyše uhrádza len poplatky za vystavenie živnostenských listov - 0Eur za každú voľnú živnosť, alebo 7,5Eur za každú viazanú, alebo koncesovanú živnosť.

Pre založenie j.a.s. je potrebné spísať Notársku zápisnicu od 70 Eur (pri základnom imaní 1 Eur) Plus overenie niektorých dokumentov u notára, alebo na matrike.

Ďalej je potrebné počítať s poplatkami za registráciu akcií u CDCP - od 110Eur.


Jednoduchá akciová spoločnosť je považovaná obchodnými partnermi a bankami ako dôveryhodnejší partner v porovnaní so živnostníkmi. Jediným zakladateľom pri jednoduchej akciovej spoločnosti môže byť len právnická osoba inak minimálne dve fyzické osoby.

Pri zakladaní jednoduchej akciovej spoločnosti je potrebné spísať Zakladateľskú zmluvu vo forme notárskej zápisnice. Jej súčasťou je aj Návrh stanov spoločnosti. Hodnota základného imania j.a.s. spoločnosti môže byť len 1 Eur.

Orgánmi jednoduchej akciovej spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Valné zhromaždenie je zhromaždenie akcionárov a považuje sa za najvyšší orgán jednoduchej akciovej spoločnosti. Zhromaždenie akcionárov sa zvoláva minimálne raz za rok. Akcionári sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne alebo inou osobou na základe plnej moci. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonníkom vyhradené do pôsobnosti iného orgánu.

Dozorná rada dohliada na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikania spoločnosti. Dozorná rada sa u j.a.s. nemusí vytvoriť pri založení spoločnosti. Jej členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú účtovné záznamy spoločnosti a či sa podnikanie spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.