Založenie a.s.

Našim zákazníkom okrem virtuálneho sídla a doplnkových služieb k nemu ponúkame aj založenie akciovej spoločnosti. Založenie akciovej spoločnosti poskytujeme ako full-servis v podobe založenia úplne novej obchodnej spoločnosti na mieru (teda ako "firma na kľúč").

Na základe požiadaviek klienta pripravíme všetky dokumenty potrebné na založenie akciovej spoločnosti. Následne zariadime vydanie živnostenského oprávnenia pre spoločnosť, registráciu spoločnosti do Obchodného registra ako aj na daňovom úrade k plateniu dane z príjmu.

Keďže návrh na zápis spoločnosti podávame elektronicky platíme znížený poplatok za zápis spoločnosti, čo nám umožňuje poskytnúť založenie a.s. za jedinečnú cenu len 880 EUR.

Založenie akciovej spoločnosti po podpísaní dokumentov trvá približne 25-30 pracovných dní.

V tejto cene je už zahrnutý aj poplatok za zápis spoločnosti do Obchodného registra.

Klient navyše uhrádza len poplatky za vystavenie živnostenských listov - 0Eur za každú voľnú živnosť, alebo 7,5Eur za každú viazanú, alebo koncesovanú živnosť.

Pre založenie a.s. je potrebné spísať Notársku zápisnicu od 150 Eur (pri základnom imaní 25 000 Eur) Plus overenie niektorých dokumentov u notára, alebo na matrike.


Akciová spoločnosť je považovaná obchodnými partnermi a bankami ako dôveryhodnejší partner v porovnaní so živnostníkmi. Jediným zakladateľom pri akciovej spoločnosti môže byť len právnická osoba inak minimálne dve fyzické osoby.

Pri zakladaní akciovej spoločnosti je potrebné spísať Zakladateľskú zmluvu vo forme notárskej zápisnice. Jej súčasťou je aj Návrh stanov spoločnosti. Hodnota základného imania a.s. spoločnosti musí byť aspoň 25 000 Eur.

Orgánmi akciovej spoločnosti sú: valné zhromaždenie, predstavenstvo a dozorná rada. Valné zhromaždenie je zhromaždenie akcionárov a považuje sa za najvyšší orgán akciovej spoločnosti. Zhromaždenie akcionárov sa zvoláva minimálne raz za rok. Akcionári sa zúčastňujú na valnom zhromaždení osobne alebo inou osobou na základe plnej moci. Predstavenstvo je štatutárnym orgánom akciovej spoločnosti, ktorý riadi jej činnosť a koná v jej mene.

Predstavenstvo rozhoduje o všetkých záležitostiach spoločnosti, pokiaľ nie sú zákonníkom vyhradené do pôsobnosti iného orgánu.

Dozorná rada dohliada na činnosť predstavenstva a uskutočňovanie podnikania spoločnosti. Jej členovia sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti spoločnosti a kontrolujú účtovné záznamy spoločnosti a či sa podnikanie spoločnosti uskutočňuje v súlade s právnymi predpismi, stanovami a pokynmi valného zhromaždenia.